Kuromatsu-Hakushika Junmai Sake

Kuromatsu-Hakushika Junmai Sake